VIP-Partner

PlusPartner Senior

TeamPartner Senior

Nyt fra Indkast.dk

Vedtgter for GIF

Den 06-11-2011 kl. 13:21

$ 1: NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er rslev Gymnastik- og Idrtsforening. Foreningen er hjemmehrende Fragevej 4, rslev, 4760 Vordingborg i Vordingborg Kommune. Foreningen er stiftet den 11. februar 1901.

2: FORML.

Foreningens forml er ved idrt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fllesskabets sundhed og trivsel.

3: TILHRSFORHOLD.

Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrtsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtgter.

4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.

1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtgter. Passive medlemmer kan optages.

2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, nr den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen p frstkommende generalforsamling.

5: ARBEJDSOMRDE.

Foreningen kan tage de aktiviteter p programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formlsparagraffen.

6: LEDELSE.

Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 konomiformand. og 1 aktivitetsformand der udgr ledelsen. Disse 3 personer udgr sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

Formanden vlges p generalforsamlingen for 1 r ad gangen, alle vrige for 2 r. Sledes at der vlges 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem hvert r.

Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de 2 supplerende medlemmer trde ind. Ledergruppen skal selv finde en aflser, som kan varetage posten indtil nste generalforsamling.

P generalforsamlingen vlges desuden 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisorerne er p valg hvert r.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 r, samt forldre til brn under 15 r, der indenfor det sidste r har dyrket idrt i foreningen. Forldre der vlges p dette grundlag bliver med valget automatisk medlem af foreningen. Trnere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

7: UNDERUDVALG.

Der skal oprettes et administrationsudvalg til sttte for ledergruppen, samt aktivitetsudvalg til de forskellige idrtsgrene. Ledergruppen tager initiativ til at nedstte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.

Udvalgene skal best af 1-5 personer, afhngig af udvalgets karakter og omfang.

Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen konomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om

arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i mder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.

Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand for et aktivitetsudvalg.

8: KONTINGENT.

Foreningens kontingent faststtes af ledergruppen, efter indstilling fra aktivitets-udvalgene og konomiudvalget.

9: MEDLEMSFORHOLD.

Foreningens medlemmer og ledelse hfter IKKE personligt for de af foreningen indgede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen konomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav p nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

10: GENERALFORSAMLING.

1. Foreningens hjeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert r i januar kvartal og indkaldes ved annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der nskes behandlet p generalforsamlingen, skal vre formanden i hnde senest 8 dage fr generalforsamlingen

3. Kun fremmdte medlemmer, der er fyldt 15 r, og som har vret medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forldre til brn under 15 r, der indenfor det sidste r har dyrket idrt i foreningen. Trnere, ledere og udvalgs-medlemmer er alle medlemmer af foreningen.

4. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er enhver der kan vedg sig disse vedtgter. Ingen kan vlges mod sin vilje.

5. Ledergruppen skal fremlgge forslag til sammenstning af ledelse og ledergruppe for det kommende r, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opn 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemfres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal vre skriftlige hvis blot en nsker det. Ledergruppens forslag skal vre kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 3 uger fr generalforsamlingen.

6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal vre p foreningens hjemmeside senest 8 dage fr generalforsamlingen og kan drftes p generalfor-samlingen.

7. P generalforsamlingen afgres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jvnfr stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ndring af disse vedtgter, krves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navnendring skal yderligere godkendes p en efterflgende ekstraordinr generalforsamling med det ene punkt p dagsordenen.

8. Der fres protokol over vedtagne beslutninger.

11: DAGSORDEN.

P den ordinre generalforsamling behandles flgende:

1. Valg af dirigent.

2. Aflggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.

3. Forelggelse af de reviderede regnskaber.

4. Behandling af forslag.

5. Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen. I tilflde af at forslaget ikke opnr forndent flertal: Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen. Valg af revisorer.

6. Eventuelt.

12: EKSTRAORDINR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinr generalforsamling skal afholdes, nr formanden eller flertallet af ledergruppen finder det forndent, samt nr mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinr generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinre generalforsamling.

13: ANSVAR.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved kb, salg eller pantstning af fast ejendom samt ved optagelse af ln, af den samlede ledergruppe.

14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.

Ledergruppen er beslutningsdygtig, nr mindst 3 medlemmer er til stede. Ved konomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen vre til stede. Vedtagelse i ledergruppen krver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor. Der fres protokol over vedtagne beslutninger.

15: REGNSKABSR.

Foreningens regnskabsr er kalenderret. konomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab.

Revision foretages mindst 1 gang rligt. Regnskabet fremlgges i revideret stand p generalforsamlingen.

16: OPLSNING

1. Foreningen kan kun oplses, nr 2/3 af de fremmdte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 p hinanden flgende ekstraordinre generalforsamlinger stemmer herfor.

2. Foreningens formue tilfalder idrts- og ungdomsarbejdet i rslev omrdet. Fordelingen af evt. midler foretages/varetages af DGI.

Sledes vedtaget den 4. marts 2009


Her loades formularen

Samarbejdspartnere

TeamPartner Ungdom

BROEN

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7

Nyt fra Bold.dk


myFC.dk Klub CMS

 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...